รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเรื่องร้องเรียนและการเสนอข้อคิดเห็น จำแนกตามประเภทเรื่อง