พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเกษตรสูงวัย เตรียมพร้อมจัดสัมมาการประกอบอาชีพกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัยซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือน ประชากรมีสัดส่วนวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมเกษตรสูงวัย

โดยการจัดโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเคหกิจเกษตรและสร้างโอกาสการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้? พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและเกิดเครือข่ายเกษตรกรสูงวัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ ในวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้สังคมเกษตรสูงวัยมีคุณภาพและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นสูง แรงงานไม่สามารถทดแทน โดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ ได้ง่ายนัก การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูงวัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้คะแนนโหวต :