การท่องเที่ยวดีขึ้นเกินที่คาดการณ์ไว้ เป็นผลจากใกล้ฤดูกาลท่องเที่ยว

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยว 22-28 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินเบื้องต้นพบจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสูงขึ้นเกินที่คาดการณ์ไว้ จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนและเอเซียตะวันออก ในช่วงวันหยุดยาวของประเทศต้นทาง โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.85 จากจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและเวียดนามที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย มาเลเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 52.7 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.78 จีนร้อยละ 10 อินเดียร้อยละ 0.37 เกาหลีใต้ร้อยละ 27.69 และเวียดนามร้อยละ 24.5

การท่องเที่ยวไทยได้รับปัจจัยสนับสนุน จากการมีวันหยุดต่อเนื่องของตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก ตลอดจนการเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจากจีน โดยเฉพาะที่เดินทางในลักษณะกรุ๊ปทัวร์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar