ไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุม UNGA แนะนำทั่วโลกเพิ่มการลงทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค

 

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ระหว่างห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (UNGA) ครั้งที่ 78 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 (ตามเวลาท้องถิ่น) เพื่อทบทวน ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในการเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งย้ำว่าจำเป็นต้องให้ประชาชนร่วมตัดสินใจลงทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิทธิเข้าถึงการรักษา โดยไทยจะยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ต่อไป โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาการเมืองว่าด้วย UHC ค.ศ. 2023 ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และการเจรจาระหว่างรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นายปานปรีย์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของรัฐบาลญี่ปุ่นในหัวข้อ “สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยืดหยุ่น เท่าเทียมและยั่งยืน ด้วยสิทธิเข้าถึงมาตรการเพิ่มการเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (MCMs) และข้อริเริ่มการลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สาธารณสุขโลก (Triple I)” โดยนายปานปรีย์ ได้เรียกร้องให้ทั่วโลกลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่นในการบุกเบิกมาตรการ MCMs และข้อริเริ่ม Triple I ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวขอบคุณไทย ที่มีบทบาทแข็งขันในการเสริมสร้างความมั่นคงสุขภาพในระดับโลกด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar