มท.1 มอบนโยบาย 10 ด้าน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน เน้นย้ำต้องทำงานแบบ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้งานภายใต้เป้าหมายในการเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ติดตามสถานการณ์ภัยจากสภาวะอากาศ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญและปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ ให้เร่งรัดหาแนวทางแก้ปัญหา โดยกระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่หากมีการร้องขอ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ซึ่งมีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนอย่างครบวงจร จึงต้องทำงานโดยยึดหลัก " ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" และให้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 10 ด้านคือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ด้านน้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ด้านการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านพลังงานสะอาด ด้านการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ด้านบริการประชาชนแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาดและการจำหน่าย ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิและการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar