เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมคณะกรรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2566 ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญคือ เห็นชอบร่างประกาศ ก.น.บ. เรื่องการจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยเสนอให้จัดตั้งภาค จำนวน 6 ภาค กลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำร่างประกาศ ก.น.บ. เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ที่ประชุมเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้กลไก ก.น.บ. จำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการประจำภาค จำนวน 6 คณะ (6 ภาค) โดยมอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคเหนือ นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคกลาง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ และพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ชายแดน มีหน้าที่และอำนาจหลักในการวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในภาคเป็นไปตามนโยบาย หลักการ และวิธีการตามที่ ก.น.บ. กำหนดจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และพิจารณากลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมอบหมายให้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อาทิ จัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคและพิจารณากลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค การประสานแผนและการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดต้องร่วมดำเนินการ รวมถึงวิธีการประเมินผลตามแผนและข้อเสนอโครงการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเสนอ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 7 คณะ และเสนอ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.น.บ. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar