Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มทยอยจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทแล้วทั่วประเทศ

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ณ ด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ เริ่ม Kick Off จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท วงเงิน 54,336 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2566/67 ได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค ซึ่งเกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555

นอกจากนี้ ได้ดำเนินมาตรการคู่ขนาน ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเสริมสภาพคล่องชาวนา ผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 อีกด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar