เร่งขับเคลื่อนภารกิจ ควบคู่การท่องเที่ยว สู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 302  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้ที่ประชุมนำประเด็นการขยายผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศเชิงรูปธรรมมาพิจารณาประกอบด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่าอย่างยั่งยืน และการพัฒนาความหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพระดับโลก

พร้อมเน้นย้ำถึงการเป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ Open.Connect.Balance “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน อย่างสมดุล” ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศทุกด้าน และเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้ 

ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย จะทำให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

ที่มา   

 คะแนนโหวต :