ลดราคาเคมีเกษตร 74 รายการ นาน 3 เดือน ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมนวัตกรรมการค้าเพื่อการเกษตรไทย จัดทำโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร โดยผู้ผลิตและนำเข้าเคมีเกษตร จำนวน 22 ราย นำสารกำจัดวัชพืช แมลง และโรคพืช รวม 74 รายการ ปริมาณรวม 235,268 ลิตร หรือกิโลกรัม มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

ประกอบด้วย ประเภทสารกำจัดโรคพืช (สาร Validamycin) ลดสูงสุดร้อยละ 35 , ประเภทสารกำจัดแมลง (สาร Thiamethoxam) ลดสูงสุดร้อยละ 26 และประเภทสารกำจัดวัชพืช (สาร Triafamone) ลดสูงสุดร้อยละ 22 อาทิ สารไกลโฟเซต จากราคาทั่วไป 800 บาท ราคาโครงการ 600 - 650 บาท สารกลูโฟซิเนต จากราคาทั่วไป 990 บาท ราคาโครงการ 970 บาท และสารทู,โฟ-ดี จากราคาทั่วไป 190 บาท ราคาโครงการ 165 บาท เป็นต้น ทั้งนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้แก่เกษตรกร ผ่านโครงการบัตรเกษตรสุขใจ โดยมีวงเงินบัตรสูงสุด 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยในเดือนแรก เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ติดตามกำกับดูแลด้านราคาอย่างใกล้ชิด โดยผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้นำเข้า จะต้องแจ้งต้นทุนราคาจำหน่ายยาป้องกันฯ พร้อมแจ้งการนำเข้า (ปริมาณ ราคา ยี่ห้อ สารสำคัญ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้า ตามประกาศ กกร.  หากพบว่ามีการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ที่มา   

 คะแนนโหวต :