คณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอไมครอน และโครงการประกันรายได้พืชผล ช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (ครม.) (30 พ.ย.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะหารือถึงแผนการรับมือกับโควิดสายพันธ์ุโอไมครอน ซึ่งกำลังแพร้ระบาดในหลายประเทศ และวาระแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ครม.เตรียมรับทราบถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ครั้งที่ 1 (First Meeting of the International Forum on COVID-19 Vaccin

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาอนุมัติเงิน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมในโครงการประกันรายได้พืชผล วงเงินอีก 155,000 ล้านบาท จากนั้นก็ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งเบิกจ่ายโอนถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 3

กระทรวงพาณิชย์ ขออนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 เพิ่มเติม และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการจัดทำแผนการ โรดแมป สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส ระหว่างปี2021 - 2023

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจอาทิ กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ.. ..) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการแบบ ค้าร้อง ค้าขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากร บนระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงกลาโหม เสนอ ร่างกฏกระทรวง (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วย เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่... รวมถึงขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะรับทราบรายงาน สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน ในยุค New Normal และ รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตราการ ภาษีสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข

ที่มา   

 คะแนนโหวต :