นายกรัฐมนตรี ปราศรัยเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 รัฐบาลเร่งช่วยคนพิการกลุ่มเปราะบาง พัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อสร้างอาชีพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม ว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีถึงคนพิการทุกคน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกด้านโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะการดูแลคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การพักชำระหนี้เงินกู้ยืม การกู้ยืมเงินฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ย การขยายอายุบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการ การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ในปี 2565 รัฐบาลมีแผนที่จะขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ 3 ประเด็นหลักคือ

การให้ความช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบาง โดยการพัฒนาระบบการสำรวจความเป็นอยู่ของคนพิการและครอบครัว ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงระบบสวัสดิการที่พึงได้รับ พร้อมสนับสนุนกลไก ครอบครัวอุปการะให้กับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล

การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการให้คนพิการได้รับสิทธิ์สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงตัวตนของคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศในลำดับต้นๆ ที่ได้มีการใช้บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันคนพิการสากลปีนี้

การพัฒนาระบบและศักยภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีงานทำ สามารถรองรับอาชีพในยุคดิจิทัลและการอบรมหลักสูตรออนไลน์ การเป็น youtuber หลักสูตรออนไลน์อื่นๆ และหลักสูตรการขายบนแพลตฟอร์มร่วมกับลาซาด้า เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้คนพิการมีโอกาสทำงานยุคใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการให้เป็นผู้นำร่องเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ

ที่มา   

 คะแนนโหวต :