หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคะแนนโหวต :