จังหวัดตราดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คปส.) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คปส.)ในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คปส.) ในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการต่างตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย รวมทั้งการสรุปผลการประชุมคณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด (E3) ครั้งที่ 2/2566 โดยเฉพาะผลการติดตามกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด ปี 2566 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ปี 2566 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงผลผลิตชุมชนสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ซึ่งตามบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี พ.ศ. 2560 -2566 (เน้นหนักปี 2566) จำนวน 65 กลุ่ม ทั้งด้านการเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล รวมทั้งแผนการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจำจังหวัดตราด ที่มีแหนดำเนิน 6 โครงการ คือ โครงการแลกเปลรายนซื้อขายสินค้าเศรษฐกิจฐานราก / โครงการช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตทางการเกษตร / โครงการความร่วมมือจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ / โครงการสินค้าจังหวัดตราด ผู้ว่าฯพาซื้อ / โครงการพัฒนาตุณภาพสินค้าและแหล่งต้นทุนคนตัวเล็ก / และโครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งกระจายสินค้าชุมชน จังหวัดตราด อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา เรื่องของการายงานผลของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด จำนวน 12 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คปส.) และกระทรวงมหาดไทย ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar