จังหวัดตราด นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

(31 ส.ค. 64)  นายกัฬชัย   เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำผู้ประกอบการผลิตสินค้าในจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม Online  Business Matching ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย – กัมพูชา CLVT  BUSINESS MATCHING INTEGRATION จังหวัดตราด ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีนายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรม  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานการค้าระหว่างประเทศณ นครเวียงจันทน์ (ลาว) และกรุงฮานอย (เวียดนาม) จัดขึ้น โดยในส่วนของจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด
นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย – กัมพูชา CLVT  BUSINESS MATCHING INTEGRATION  ได้ดำเนินการมาทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยนำผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ  แต่เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน จึงได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการเจรจาการค้าในระบบออนไลน์แทน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMES ได้มีพื้นที่ในการเจรจาการค้าในระบบออนไลน์  โดยในวันนี้จะเป็นการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ประกอบการของประเทศลาว ในขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ประกอบการของประเทศเวียดนาม ทั้งจากเมืองฮานอย และเมืองโฮจิมินห์   ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มีผู้ประกอบการของจังหวัดตราดที่มีความพร้อม และสินค้าสามารถทำตลาดในต่างประเทศได้ จำนวน 7 ราย เข้าร่วมกิจกรรม  ในขณะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะดำเนินการโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นการเจรจาระหว่างการค้าระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ประกอบการของประเทศกัมพูชา ในวันที่ 2 กันยายน นี้    อย่างไรก็ตามการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย”  โดยมีกลไกของเซลล์แมนจังหวัด ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชื่อมโยงกับเซลล์แมนประเทศ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในประเทศต่าง ๆ  /....

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :