จังหวัดตราด เปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

เมื่อวันที่ (9 ก.ย. 64)  นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้นายกัฬชัย  เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานเปิดเวทีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดโครงการนี้ขึ้นรวม 2 วัน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท   อำเภอเมืองตราด 
นายมนตรี  ฮมแสง  พัฒนาการจังหวัดตราด  กล่าวว่า  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจในการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม และภาคีเครือข่ายประชารัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่  สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่องโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) เป็นการทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนโนบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  สำหรับการจัดโครงการนี้มีการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ  การสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน รวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาด ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่  เป็นต้น /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :