จังหวัดตราด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด พร้อมทั้งร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ จากลายผ้าประจำจังหวัด

(26 เม.ย. 65)   นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ตลอดจนคณะเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม บริเวณกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิด  ตำบลบางปิด  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
นางศิรัชญา ครุฑอรัญ วัฒนธรรมจังหวัดตราด  กล่าวถึงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม  คือ  การต่อยอด  เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าผ้าทอลายศรีตราด  ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด  และส่งเสริมสนับสนุน  เพิ่มทักษะการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าจังหวัดตราด   ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มทักษะขีดความสามารถของบุคคลในพื้นที่จังหวัดตราดในการทอผ้าด้วยกระบวนการมัดหมี่   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาจังหวัดในด้านการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด  ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ  และร่วมกันรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยส่งเสริมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป   ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด   เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าและผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตามนอกจากากรจัดโครงการในครั้งนี้ ยังมีการดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า  นอกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด แล้ว ทางจังหวัด โดยกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิด และทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด  เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง อีกด้วย /....

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :