❖ แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566-2585

คลิกลิ้งค์

        แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566-2585นี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566 – 2585 ให้บรรลุความสำเร็จและสร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดตราดต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน  

        ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสำรวจ ตามข้อคำถามข้างล่างนี้อย่างละเอียด ครบถ้วน  และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสละเวลาในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar