❖ คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตราด ประจำปี 2567

                กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังค และบุคคล ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว เพื่อมอบดล่เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตร ในวัผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี 2567 พร้อมทั้งแนบรายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติม จำนวน 3 ชุด ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ภายในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 หรือ โทร 0-3951-1588


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar