!!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1558/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ตามที่จังหวัดตราดได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาการระงับ การใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ  จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง  ตำบลนนทรีย์   อำเภอบ่อไร่   จังหวัดตราด   ซึ่งตรงข้ามกับบ้านช่อระกา   อำเภอสำโรงจังหวัดพระตะบอง (ครั้งที่ 2) จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 นั้น     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดตราดในปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบกลุ่มก้อน    กระจายไปในหลายพื้นที่   จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อเฝ้าระหว่างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างใกล้ชิดและเข้มงวดไปอีกระยะหนึ่ง    เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้าย    การเดินทางของบุคคล   สกัดกั้นการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้    เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชน    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดจึงเห็นชอบ  ขยายระยะเวลาระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าณ  จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง  อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด    ออกไปอีก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด   ในการประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการระงับใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  ณ  จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด    ตรงข้ามกับบ้านช่อระกา    อำเภอสำโรง   จังหวัดพระตะบอง
ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564...


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :