คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2452 / 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 23)คะแนนโหวต :