องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 
             หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
                        1.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง และระเบียบแสดงผลการเรียน
                        2.สำเนาทะเบียนบ้าน
                        3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                        4.ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                        5.สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
                        6.สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ
                        7.หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 
            ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
            ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2566 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3952-4672 หรือทาง www.trat-pao.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar