ภารกิจ/อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ สวท.ตราด

 

                สวท.ตราด เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัดตราด มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตราด ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดตราด สะท้อนความคิดเห็นจากภาครัฐสู่ประชาชน และนำความคิดเห็นจากประชาชนสะท้อนกับไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาจังหวัดตราด    ในทุกด้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นจังหวัดประตูเศรษฐกิจการค้า และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ตอบสนองความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวจังหวัดตราด ที่มีความหลากหลายและพฤติกรรมการรับรู้ที่เปลี่ยนไป  โดยการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด การค้าและความมั่นคงชายแดน อย่างยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar