ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ส.ค. 66

 

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ส.ค. 66
การปรับเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งนี้ จะทำให้หลังจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ทุกคนแล้ว เพราะมีเกณฑ์พิจารณาเรื่อง "รายได้"
ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ ใหม่ ระบุด้วยว่า "บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป"

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
140D192S0000000000300.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar