กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมยกระดับคนทุกช่วงวัย เริ่มต้นจากผู้สูงอายุ

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงาน สูงวัยใจสมาร์ท กศน.ปลุกพลังใจวัยเก๋า ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ(กศน.) จัดขึ้น เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มประชากรผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการจัดงานในทุกพื้นที่ จะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้สูงอายุเพื่อให้ได้องค์ความรู้ ได้สุขภาพที่ดี ได้สภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ เพื่อจะได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณค่า สามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองความคิดมาต่อยอดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ยืนยันกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายต้องการยกระดับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเริ่มต้นจากผู้สูงอายุ เชื่อว่า การทำงานอย่างเต็มที่ของ กศน.จะสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดคนรอบข้างให้เชื่อมั่นว่าผู้สูงวัย สามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงวัยใน 4 มิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งมิติด้านสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar