3 ธันวาคมของทุกปี สหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันคนพิการสากล”

3 ธันวาคม ของทุกปี สหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ วันนี้มีหนึ่งตัวอย่างของผู้พิการสู้ชีวิต แม้จะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย แต่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัว เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้าน

แม้ไม่สามารถก้าวเดินได้อย่างคนปกติ ต้องใช้รถวิลแชร์เป็นเท้าในการเคลื่อนไหว แต่นายปราโมทย์ ขุมเพชร ในวัย 58 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุดรธานี พิการตัวเตี้ยมาแต่กำเนิดและต้องผ่าตัดจนไม่สามารถเดินได้ แต่ความพิการไม่ใช่อุปสรรค ด้วยความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้เข้ารับการฝึกอาชีพ นำมาต่อยอดสร้างอาชีพทำกระเป๋าสานจากผักตบชวา พร้อมเข้าถึงสิทธิการกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการปลอดดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมาเป็นทุน การเป็นคนมุมานะโดยไม่นำข้อจำกัดด้านร่างกายมาเป็นข้ออ้างในการสู้ชีวิต ไม่เพียงเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในศักยภาพและคุณค่าของตนเอง

การยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของคนพิการ เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ขณะนี้มีคนพิการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2 ล้านคน พร้อมเร่งปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ ด้วยการปรับปรุงคำนิยามความพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อให้คนพิการได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐมากขึ้น

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องและในปี 2565 จะเน้นสนับสนุนให้มีสถานรับดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2565 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

เพราะชีวิตของคนเราแต่ละคนไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สามารถเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภท ได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ทั้งในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียม ตลอดจนศักดิ์ศรีและคุณค่าของคนพิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ที่มา   

 คะแนนโหวต :