วันป่าชุมชนแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายเพิ่มป่าชุมชน 15,000 แห่ง ภายใน 5 ปี

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติขึ้นเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยดึงการมีส่วนของชุมชนมีการนำผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี จะเพิ่มป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง คิดเป็นพื้นที่กว่า 10 ล้านไร่ โดยมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 15,000 แห่ง ซึ่งปัจจุบันไทยมีป่าชุมชนกว่า 6 ล้านไร่ ตลอดจนการใช้พื้นที่ป่าชุมชนในการดูดซับคาร์บอนไดออไซด์ของประเทศให้ได้กว่า 40 ล้านตัน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างงานและอาชีพที่มั่นคงคะแนนโหวต :