กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 ก.ย. 64) นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเกษตรกร 38 ตำบลในจังหวัดตราด โดยมีนายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เป็นผู้แทนเกษตรกรเข้ารับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ   ซึ่งจังหวัดตราด โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด โดยมี ฝ่ายทหารเข้าร่วม ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช โดยมีพืชสายพันธุ์ดี  ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเกษตรกรและราษฎรยังสามารถเก็บสะสมไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป  เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ    
ในการนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นำมามอบให้กับเกษตรกรและราษฎร จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ขึ้น /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :