แบบสำรวจ (เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์)
1. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเว็บไซต์
   ดีมาก
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง
2. ท่านรู้จักเว็บไซต์จากช่องทางใด
   Social Media
   เพื่อน
   วิทยุ
   สื่อสิ่งพิมพ์
3. ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน
   7 วัน/สัปดาห์
   5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1 วัน/สัปดาห์
4. หัวข้อที่ท่านสนใจในเว็บไซต์
   ข่าวสาร
   กิจกรรม
   ฟังวิทยุออนไลน์
   ฟังรายการย้อนหลัง