!!!!! อัปเดต!!!!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1664/2564 เรื่อง ขยายเวลาการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ?กอนช. ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ช่วง 8-12 ก.ย. นี้ !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1558/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1494/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) เพิ่มเติม เฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1354/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) (ฉบับที่ 17)

TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

สถานี :
วันที่ : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia
วิดีโอมัลติมีเดีย

● It’s been a long time, and we know you still remember the last time you’ve had a wonderful time in our country. Right now, the wait is almost over, and you know what? Even more amazing experiences are waiting for you in Thailand.

 

Facebook


 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image